องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
55175   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
    16
โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ พิการ กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ พิการ กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
    20
โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย ปี 2565
โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย ปี 2565
    41
โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยเเพทย์วิถีธรรม ชม ชิม แชร์ ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2565
โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยเเพทย์วิถีธรรม ชม ชิม แชร์ ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2565
    35
โครงการภาคีห่วงใย ประสานใจรวมพลังสร้างเด็กภูเวียง แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข (Smart Kid) ปี 2565
โครงการภาคีห่วงใย ประสานใจรวมพลังสร้างเด็กภูเวียง แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข (Smart Kid) ปี 2565
    28
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    39
โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564
โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564
    102
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
    110
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ภูเวียงเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ชาวภูเวียง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ภูเวียงเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ชาวภูเวียง
    121
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หมู่ 6
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หมู่ 6
    107
โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
    123
โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใยน้องพี่ สุขภาพดีสมวัย ร่วมใจตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใยน้องพี่ สุขภาพดีสมวัย ร่วมใจตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
    137
โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อรังตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม
โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อรังตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม
    118
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
    135
โครงการภาคีห่วงใยประสานใจรวมพลัง สร้างเด็กภูเวียงแข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย (Smart Kid 4.0)
โครงการภาคีห่วงใยประสานใจรวมพลัง สร้างเด็กภูเวียงแข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย (Smart Kid 4.0)
    157
ศูนย์การเรียนรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย พรบ.ควบคุมอาคารและขุดดินถมดิน
ศูนย์การเรียนรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย พรบ.ควบคุมอาคารและขุดดินถมดิน
    205
โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563
โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563
    183
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 “สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก”
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 “สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก”
    189
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ธรรมาภิบาลกับการปฎิบัติราชการ การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและกฏหมายทั่วไปให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ธรรมาภิบาลกับการปฎิบัติราชการ การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและกฏหมายทั่วไปให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
    161
โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ผ้าขาวม้าพาสุข"
โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ผ้าขาวม้าพาสุข"
    216
โครงการอสม.รวมใจ ห่วงใยพี่น้อง ร่วมใจป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในหมู่บ้าน
โครงการอสม.รวมใจ ห่วงใยพี่น้อง ร่วมใจป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในหมู่บ้าน
    263
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำยาล้างจาน) ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำยาล้างจาน) ประจำปี 2562
    197
โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2562
โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2562
    280
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 1 - 8  ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 1 - 8 ประจำปี พ.ศ. 2562
    200
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563
    302
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    196
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
    196


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2