องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
69129   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.ภูเวียง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
 • แบบสอบถามบุคคลภายนอก แบบวัด EIT
  แบบสอบถามบุคคลภายนอก แบบวัด EIT
 • nogift policy
  nogift policy
 • โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
 • โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการพั...
  โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการพั...
 • โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรให้ปลอ...
  โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรให้ปลอ...
 • โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยเ...
  โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยเ...
 • โครงการภาคีห่วงใย ประสานใจรวมพลังสร้า...
  โครงการภาคีห่วงใย ประสานใจรวมพลังสร้า...
 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของปร...
  ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของปร...
 • โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไล...
  โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไล...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
 • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎ...
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎ...
 • โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หม...
  โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หม...
 • โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์...
  โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์...
 • โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใย...
  โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใย...
 • โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ...
  โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้...
นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง
นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ : 094-2839799
นายกุศล ประเสริฐไทย
นายกุศล ประเสริฐไทย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ :081-0866739
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
โทร.043-291592

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ลงข่าว : 27/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
แบบฟอร์มทะเบียนพาณชย์อิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาต
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
แบบฟอร์ม คำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
25/05/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกพัฒนา ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกพัฒนา ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกพัฒนา ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงกำหนด)
12/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหัน ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโพกเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 : จ้างซ่อมแอร์ ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหัน
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โยธาไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ออมสิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย