องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614494632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
45605   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.ภูเวียง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของปร...
  ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของปร...
 • โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไล...
  โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไล...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
 • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎ...
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎ...
 • โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หม...
  โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หม...
 • โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์...
  โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์...
 • โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใย...
  โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใย...
 • โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ...
  โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้...
 • โครงการภาคีห่วงใยประสานใจรวมพลัง สร้า...
  โครงการภาคีห่วงใยประสานใจรวมพลัง สร้า...
 • ศูนย์การเรียนรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านก...
  ศูนย์การเรียนรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านก...
 • โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563
  โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน...
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร...
 • โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ...
  โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ...
 • โครงการอสม.รวมใจ ห่วงใยพี่น้อง ร่วมใจ...
  โครงการอสม.รวมใจ ห่วงใยพี่น้อง ร่วมใจ...
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ลดค่าใช้...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ลดค่าใช้...
 • โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อ...
  โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อ...
นายณัฐวุฒิ  อติรัตนวงษ์
นายณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :083-2845898
นางสนิท นามบัณฑิต
นางสนิท นามบัณฑิต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ :089-9429437
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
โทร.043-291592

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
ลงข่าว : 15/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
ลงข่าว : 15/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ลงข่าว : 22/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 26
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลงข่าว : 01/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
แผนจัดหาพัสดุประประจำปี 2565
ลงข่าว : 01/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลงข่าว : 01/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การเปิดรับเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด ( 28 มิ.ย. 65) ที่ ขก 0023.3/ว15551
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
22/06/2022 : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2022 : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
09/05/2022 : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
26/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
26/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
22/04/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 22 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมจัดหางาน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์