องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
55176   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    45.26k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    52.39k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    45.37k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    45.92k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    47.77k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    46.57k
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34    48.43k
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑    75k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22    48.46k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21    52.85k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    50.9k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    49.88k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    49.59k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    52.9k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    48.06k
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    53.2k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    45.16k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    45.34k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1