องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
55172   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522    169.7k
แบบประเมินความพึงพอใจ    198.33k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    45.26k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    45.16k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    45.34k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21    52.85k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22    48.46k
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34    48.43k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    46.57k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    47.77k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    45.92k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    45.37k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    52.39k
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐    627.93k
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    365.26k
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒    155.03k
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    1.5M
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา    39.54k
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา    1.2M
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    52.39k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    45.37k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    45.92k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    47.77k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    46.57k
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34    48.43k
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑    75k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22    48.46k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21    52.85k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    50.9k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    49.88k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    49.59k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    52.9k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    48.06k
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    53.2k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    45.16k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    45.34k
ประกาศรายงานการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูเวียง ประจำปี 2562    18.67M
รายงานการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ภูเวียง ประจำปี 2562    10.78M
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563    1.12M
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 )    2.81M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2